Drukarnia Petit

Szanowny Kliencie, prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Handlowymi. W momencie rozpoczęcia współpracy z Państwem, uznajemy zawarte w tym dokumencie zapisy za obowiązujące obie strony.

Petit - skład - druk - oprawa Wojciech Guz i Wspólnicy Spółka Komandytowa

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, określane poniżej jako OWH, stanowią ogóle warunki umów w rozumieniu 384 kc i mają zastosowanie do umów zawieranych przez Petit - skład - druk - oprawa Wojciech Guz i Wspólnicy Spółka Komandytowa, adres: 20- 210 Lublin, ul. Tokarska 13, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000292792, numer NIP: 712-010-54-26, zwaną dalej PETIT. Ogólne warunki stanowią integralną część umów i wiążą obie strony umowy chyba, że strony wyraźnie i w formie pisemnej pod rygorem nieważności ustaliły inaczej.

1 Zakres zastosowania Ogólnych Warunków Handlowych

1.1

PETIT nie ponosi odpowiedzialności za treść projektu przekazanego przez Kupującego do realizacji oraz zakłada, że Kupujący posiada prawa autorskie do wszystkich elementów przekazywanego projektu.

1.2

Niniejsze OWH mają zastosowanie do realizowanych przez PETIT zamówień na sprzedaż rzeczy ruchomych wytwarzanych przez PETIT na podstawie i według zamówienia Kupującego, zwanymi dalej Wyrobami.

1.3

Zamówienie składane przez Kupującego przyjmowane jest do realizacji na podstawie pisemnego zamówienia złożonego do PETIT. Dopuszcza się możliwość złożenia zamówienia w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest przyjęcie przez PETIT zamówienia do realizacji. PETIT jest każdorazowo uprawniona do odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji.

1.4

Potwierdzenie przez PETIT przyjęcia zamówienia z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień nie zmieniających istoty treści zamówienia poczytuje się za jego przyjęcie z uwzględnieniem zastrzeżeń i stanowi zawarcie umowy sprzedaży.

1.5

W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji PETIT podaje specyfikację zamawianych Wyrobów, ich ilości, termin odbioru/dostawy oraz cenę. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji może zostać przesłane w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną.

1.6

Strony zgadzają się, że w razie wątpliwości co do praw i obowiązków stron wynikających z umowy przesądza treść przesłanego przez PETIT potwierdzenia zamówienia do realizacji.

1.7

Zmiana warunków umowy lub odrębne ustne uzgodnienia wymagają dla swej ważności potwierdzenia przez PETIT w postaci pisemnej i mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji.

1.8

Obowiązujące u Kupującego warunki realizacji umów o odmiennej treści nie są akceptowane przez PETIT.

1.9

Poza uregulowaniami zawartymi w OWH, PETIT dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów kooperacyjnych i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich odrzucenia bez podawania przyczyny.

1.10

W odniesieniu do PETIT stosowanie przepisu art. 68(2) kc wyłącza się.

2 Ceny i płatność

2.1

Ceny na produkty PETIT obowiązują loco magazyn PETIT i nie zawierają podatku VAT, kosztów dostawy do Kupującego oraz innych usług dodatkowych. Wszelkie inne koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia np. pakowanie, cięcie, przeładunek, cło i inne opłaty i podatki obowiązujące w czasie realizacji zamówienia obciążają Kupującego. Strony mogą przed przyjęciem zamówienia przez PETIT do realizacji uzgodnić inne warunki.

2.2

Faktury wystawione przez PETIT są płatne bez jakichkolwiek odliczeń w terminie wskazanym na fakturze licząc od daty ich wystawienia. Strony mogą uzgodnić inne warunki płatności.

2.3

W przypadku opóźnienia płatności PETIT może naliczyć - o ile nie powstaną po jego stronie wyższe koszty, odsetki za zwłokę w ustawowej wysokości poczynając od dnia, w którym upłynął termin płatności określony na fakturze.

2.4

W przypadku zwłoki w płatności ze strony Kupującego lub innych jego działań na szkodę PETIT, PETIT zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody mającej wpływ na realizację uzgodnionego świadczenia.

2.5

Dostawy na zlecenie Kupującego realizowane przez PETIT po raz pierwszy mogą być uzależnione od dokonania przedpłaty w wysokości 50 % zamówionego towaru.

2.6

Wyrażenie zgody na odroczony termin płatności wynikać może z przebiegu dotychczasowej współpracy z Kupującym lub w przypadku nowego klienta winno być poprzedzone sprawdzeniem jego kondycji finansowej oraz analizą listy nierzetelnych płatników.

3 Windykacja

3.1

W razie zwłoki w ustalonym terminie płatności przekraczającym 30 dni, a wynikającym z jakiejkolwiek faktury, PETIT zastrzega sobie prawo żądania swoich należności za pomocą firm do tego uprawnionych wraz ze zwrotem wszystkich poniesionych w tym celu kosztów.

4 Ilość

4.1

PETIT zastrzega sobie margines dokładności realizacji zamówienia rzędu plus/minus 5% zamówienia.

5 Jakość

5.1

Kupujący jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne, jakość i projekt Wyrobu określony w jego zamówieniu lub umowie odpowiadały jego potrzebom.

5.2

W przypadku realizacji zamówienia przez PETIT zgodnie z zamówieniem Kupującego, wszelkie zmiany projektowe mogą być dokonywane na wyłączny koszt Kupującego.

6 Dostawa, termin dostawy

6.1

Termin dostawy określony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od woli stron tj. np. nieterminowa dostawa przez poddostawcę, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy firmy, opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, a w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, niedobory materiałowe i surowcowe. Ponadto termin realizacji zamówienia ulega przedłużeniu w przypadku zmian wprowadzonych przez Kupującego w zamówieniu w trakcie jego realizacji

6.2

Kupujący zobowiązany jest do przejęcia dostarczonych przez PETIT Wyrobów niezwłocznie po powiadomieniu o ich dostępności. W przypadku zaistnienia zwłoki w odbiorze Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania. Każda dostawa częściowa stanowi odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez PETIT.

6.3

W przypadku wycofania zamówienia w całości lub częściowo Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez PETIT związanych z realizacją tego zamówieniem, a ewentualne przedpłaty dokonane przez Kupującego zaliczone zostaną na poczet poniesionej przez PETIT straty.

7 Realizacja dostawy i przejście ryzyka

7.1

Ryzyko dostawy towaru przechodzi na Kupującego w chwili przekazania go upoważnionemu do odbioru towaru przedstawicielowi Kupującego, w tym spedytorowi lub przewoźnikowi wskazanemu przez Kupującego. W przypadku gdy po zgłoszeniu przez PETIT Wyrobów do odbioru, na wniosek Kupującego Wyroby pozostają w magazynie PETIT, Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z magazynowaniem Wyrobów po cenach uzgodnionych pomiędzy stronami. Kupujący ponosi wszelkie ryzyka związane z  magazynowaniem Wyrobów w PETIT.

8 Odpowiedzialność za wady

8.1

Kupujący jest zobowiązany do zbadania Wyrobów pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu. W przypadku opakowań zbiorczych odbiór jakościowy powinien nastąpić w terminie 1 dnia od daty dostawy Wyrobów.

8.2

Jeśli Kupujący po zbadaniu towaru stwierdza ilościowe niezgodności niezwłocznie informuje o tym PETIT w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania.

8.3

Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia w formie pisemnej ewentualnych wad jakościowych Wyrobu, nie później niż 7 dni roboczych po otrzymaniu Wyrobu. Do zachowania terminów zawiadomienie o wadach towaru należy wysłać przed upływem tego terminu listem poleconym, faxem lub pocztą elektroniczną.

8.4

PETIT jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, złożenia zamówienia, czy otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

8.5

W przypadku wykrycia wad, o których mowa w pkt 8.3, PETIT zobowiązuje się wymienić zakupiony towar na wolny od wad lub wadę usunąć. W takich przypadkach wymiana towaru nastąpi niezwłocznie, o ile towar wolny od wad dostępny jest w magazynach PETIT. W przeciwnym razie wymiana zostanie dokonana w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wady. W przypadku nie dostarczenia w wyżej wymienionych terminach towaru wolnego od wad, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dot. realizacji jego zamówienia. Kupujący, który pomimo ujawnionych wad akceptuje towar jako spełniający jego wymagania może zażądać obniżenia ceny.

8.6

Jeżeli spośród towarów sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienie Kupującego do rezygnacji z realizacji zamówienia lub odstąpienia od umowy dot. realizacji jego zamówienia ogranicza się do towarów wadliwych.

8.7

Jeżeli z powodu wady fizycznej towaru Kupujący odstępuje od umowy dot. realizacji jego zamówienia albo żąda dostarczenia towaru wolnego od wad zamiast towaru wadliwego, nie może on odesłać towaru bez uprzedniego porozumienia się z PETIT.

8.8

Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe towaru nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.

9 Zwrot towarów

9.1

Warunkiem przyjęcia zwrotów towarów, które zostały zakwestionowane przez Kupującego i uznane przez PETIT jest to, by były one nieuszkodzone.

10 Inne ustalenia

10.1

Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej z PETIT umowy lub złożonego zamówienia w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody PETIT.

10.2

Kupujący akceptując OWH wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez PETIT w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.

10.3

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszych OWH mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323).

 

Tutaj możesz zapoznać się z szeregiem wskazówek jak przygotować plik do druku, aby nasza współpraca była efektywna.

 1. Pliki powinny być dostarczone w formacie PDF w wersji 1.3 lub niższej.
 2.  Pliki powinny być kompozytowe, nieseparowane.
 3. Praca powinna być przygotowana w przestrzeni barwnej CMYK i palety Pantone z zadanym profilem Coated FOGRA 39 (ISO 12647-2) dla druku na podłożach powlekanych lub profilem Uncoated FOGRA 29 (ISO 12647-2) dla druku na podłożach niepowlekanych (w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym studiem graficznym). Przekazując dane niezgodne z przestrzenią barwną lub zadanym niewłaściwym profilem ICC, klient zgadza się na wykonanie konwersji i ponosi odpowiedzialność za wszystkie odstępstwa barwne z tego tytułu. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za różnice kolorystyczne wynikające z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i kolorów dodatkowych (np. Pantone, HKS, itp.) do przestrzeni barwnej CMYK.
 4. W pracy nie mogą występować elementy RGB.
 5. Zamówienie musi być zgodne z kolorami umieszczonymi w plikach. Używanie kolorów dodatkowych (spot), np. standardu Pantone powinno być wyraźnie zaznaczone w zleceniu. Praca, która ma być drukowana w tych kolorach powinna mieć dodatkowe kolory przygotowane jako „spot color”.
 6. Do prac czarno-białych należy użyć wyłącznie kanału czarnego (K) z CMYK, a nie koloru wypadkowego złożonego z całego CMYK.
 7. Czarny tekst w pracach wielobarwnych powinien być przygotowany tylko z koloru czarnego (CYAN: 0%, MAGENTA: 0%, YELLOW: 0%, BLACK: 100%, ).
 8. Sposób nadrukowania koloru czarnego (overprint) powinien być określony w zamówieniu i uwzględniony w przygotowanych plikach. Szczególnie elementy tekstowe umieszczone na tle/poddruku powinny być nadrukowane.
 9. Oznaczenie formatu netto strony (trim box) powinno być jednakowe dla całej publikacji.
 10.  Jeżeli w pracy ma znajdować się lakier, tłoczenie czy też wykrojnik, należy dla każdej tej opcji utworzyć oddzielny kolor dodatkowy z wypełnieniem 100% z nazwą np. „wykrojnik”, „lakier” lub z nazwą koloru nieużywanego w pracy (np Pantone). Należy również dokładnie to opisać. Wykrojnik, tłoczenie powinny być dostarczone także w osobnych plikach i zdefiniowane jako grafika wektorowa. W przypadku wykrojnika linie cięcia i bigu należy oznaczyć różnymi kolorami z overprintem i opisać.
 11. Wszystkie pliki muszą być w skali 1:1.
 12.  Spady w pracy powinny wynosić po 3 mm z każdej strony (w katalogach i teczkach po 5 mm).
 13. Minimalna rozdzielczość powinna wynosić 300 dpi.
 14.  Projekt powinien być wyśrodkowany na stronie.
 15. Znaki cięcia, bigowania, falcowania w pracy muszą znajdować się nie mniej niż 3 mm poza obszarem netto.
 16. Wszystkie czcionki powinny być osadzone w pliku lub zamienione na krzywe.
 17. Linie drukowane z więcej niż jednej barwy podstawowej lub w kontrze nie powinny mieć grubości mniejszej niż 1 pkt.
 18. Najcieńsza linia jednobarwna nie może być mniejsza 0,2 pkt.
 19. Stopień pisma w tekstach drukowanych z więcej niż jednej barwy lub w kontrze nie powinien być mniejszy niż 10 pkt.
 20. Ramki oraz inne cienkie elementy graficzne w kolorze czarnym powinny być drukowane z opcją nadruku (overprint).
 21. Ważne elementy tekstowe lub graficzne powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 4 mm od linii cięcia lub bigu.
 22. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby wszystkie pliki dostarczone do produkcji były zawsze wygenerowane w ten sam sposób, na stronach o jednakowych wymiarach w całej publikacji.W przypadku prac wielostronicowych preferowany jest jeden plik z użytkami ułożonymi w kolejności, w której mają się znaleźć w gotowej publikacji „strona za stroną” wraz z pustymi stronami, jeżeli takie występują. W osobnym pliku należy umieścić m.in. okładkę, wyklejkę, obwolutę, elementy punktowe lakieru UV, tłoczenia itp.
 23.  Dostarczone pliki powinny być już po ostatecznych korektach tekstowych.
 24. Za termin dostarczenia materiałów uznajemy moment otrzymania przez nas plików ostatecznych, niewymagających jakichkolwiek dalszych korekt. Wszelkie zmiany dokonywane po wykonaniu wydruków impozycyjnych spowodują opóźnienie druku, za które drukarnia nie ponosi odpowiedzialności.
 25. Dla elementów pracy, których kolorystykę klient uznał za ważną i konieczną do odwzorowania w najwyższym stopniu, powinien być wykonany i zaakceptowany przez klienta proof cyfrowy. Proofy przekazane przez klienta powinny być certyfikowane. Na wszystkich proofach dostarczanych do Drukarni powinien się znajdować pasek kontrolny umożliwiający kontrolę i certyfikację. Zalecany jest pasek Ugra/FOGRA MediaWedge V. 2.0a. Brak paska kontrolnego uniemożliwia wykorzystanie proofa jako materiału wzorcowego w drukarni.
 26. W przypadku akceptacji druku przez klienta materiałem wzorcowym dla drukarza staje się arkusz drukarski zaakceptowany i podpisany przez Klienta.
 27. Należy pamiętać, że druki uszlachetniane lakierami UV lub foliowane mogą zmieniać swoją barwę w stosunku do odbitek kontraktowych.
 28. Druki z wcześniejszych edycji nie stanowią odbitki kontraktowej, a mogą jedynie stanowić odniesienie dla drukarza. Stosowanie tego rodzaju materiału wzorcowego wiąże się z możliwością uzyskania odmiennej kolorystyki z powodu braku informacji o sposobie przygotowania materiałów i procesie drukowania, odmiennego ułożenia danego użytku na arkuszu oraz różnic wynikających ze zmiany barwy papieru i farb drukarskich w czasie.
 29. Jeżeli klient nie dostarczy proofów, to proces druku odbywa się przy uśrednionych wartościach wskazań densytometru.
 30. Maksymalna wartość nafarbienia nie powinna być wyższa niż 320% dla druku na papierach powlekanych i 240% dla druku na papierach niepowlekanych.
 31. Drukarnia weryfikuje ogólną poprawność przekazanych plików – nie sprawdza ich szczegółowo i nie gwarantuje, że wszystkie błędy i niezgodności zostaną wykryte. Pliki nie są weryfikowane pod względem merytorycznym. Za dostarczone pliki odpowiada osoba, która zaprojektowała daną pracę i przekazała pliki do druku.
 32. Po otrzymaniu prawidłowego pliku pdf drukarnia wykonuje montaż elektroniczny (impozycję), a następnie, ze zmontowanych arkuszy, wydruki próbne. Wydruki próbne (ozalid) mogą być wykonywane w następujących technologiach, do wyboru, wg preferencji Klienta:
  •  obrazy zmontowanych arkuszy drukowych w formacie pdf/tiff o zmniejszonej rozdzielczości dostarczane i akceptowane drogą elektroniczną (ftp/e-mail)
  • wydruk laserowy w formacie 2 x A3, skalowany w zależności od formatu arkusza wyjściowego od 58 do 90 procent; złożoną makietę wysyłamy Klientowi kurierem. Druk rozpoczyna się po zwrocie podpisanego ozalidu lub otrzymaniu potwierdzenia jego poprawności drogą elektroniczną.
 33. Wyłącznie na życzenie klienta możliwy jest druk pracy bez dodatkowej akceptacji na podstawie pdf źródłowego, jeżeli w trakcie obróbki nie sygnalizuje on żadnych błędów. Ryzyko związane z interpretacją pliku pdf ponosi wówczas Klient.
 34. Wysłanie plików na serwer ftp prosimy każdorazowo zgłosić e-mailem lub telefonicznie.
 35. Różnice kolorystyczne między wydrukiem, a tym co widać na monitorze komputera wynikają ze zdolności odwzorowania kolorów na danym urządzeniu cyfrowym. Dla każdego jest ona inna. Maszyny drukujące ze względów technologicznych nie są w stanie oddać identycznych barw jak te widziane na większości monitorów.

Lista usług

Drukujemy w technice offsetowej:
 • książki
 • katalogi
 • czasopisma
 • plakaty, ulotki, wizytówki, zaproszenia, teczki, kalendarze, druki na papierze samoprzylepnym, samokopiującym
 • Oferujemy także produkcję opakowań na płyty winylowe, CD.
 • Jeśli ta lista nie wyczerpuje Twoich potrzeb, zadzwoń i zapytaj, na pewno pomożemy!
Gotowe pliki prosimy o przesłanie na nasz serwer FTP. Indywidualne dane logowania otrzymają Państwo w mailu.